Log in Register

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİ

info

Amaç

Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara imtihan sonucu sertifika vermek, trafikle ilgili öğretim ve eğitim yaptırmak üzere açılan motorlu taşıt sürücüleri kurslarının açılış ve işleyişi ile bu kurslarda görev alacak personele ait esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2-Bu yönetmelik, motorlu taşıt sürücüleri kurslarının açılış ve işleyişi ile bu kurslarda görev alacak personelin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3-Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-Bu yönetmelikte geçen;

"Bakanlık",(Değişik:26/10/1992-21387) Milli Eğitim Bakanlığını,

"Kamu Kurum ve Kuruluşları", Genel ve katma bütçeli kurumları, il özel idarelerini, belediyeleri ve bunların kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli  kuruluşları,

"Valilik", Motorlu taşıt sürücüleri kursu açılan ilin valiliğini,

"Kurs", Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile hakiki ve hükmi şahıslar tarafından açılan motorlu taşıt sürücüleri kurslarını,

"Kurucu", özel kurumun sahibi olan ve adına kurs açma belgesi düzenlenen hakiki ve hükmi şahsı,

"Özel Kurs Temsilcisi", özel hukuk tüzel kişiliği adına seçilen kişiyi,

"Müdür", kurs müdürünü,

"Müdür Yardımcısı", kursun müdür yardımcısını,

"Öğretici", kursta görevli öğretmeni, uzmanı, usta öğreticiyi ve ücretle ders görevi yapan kişiyi,

"Uzman ve Usta Öğretici", kursta görevlendirilen uzman ve usta öğreticileri,

"Teknisyen", kursta görevli teknisyeni,

"Diğer Personel", kursta görevli diğer memur ve hizmetlileri,

"Trafik", yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketlerini,

"Karayolu", trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeritlerini, köprüleri ve alanları,

"Araç", karayollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adını,

"Taşıt", karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçları,

"Motorlu Taşıt", makina gücü ile yürütülen aracı,

"Motorsuz Taşıt", insan ve hayvan gücü ile yürütülen aracı,

"Sürücü", Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden  kişiyi,

"Trafik İşaretleri", trafiği düzenleme amacı ile kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretleri, yer işaretlemeleri ile trafik zabıtası veya diğer yetkililerin trafiği yönetmek için yaptıkları hareketleri,

"İşaret Levhası", sabit veya taşınabilir ve mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki sembol, renk ve yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatını,

"Otomobil", yapısı itibariyle, sürücü yerinden başka en çok yedi oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı,

"Minibüs", yapısı itibariyle, sürücü yerinden başka sekiz veya  ondört oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı,

"Otobüs", yapısı itibariyle, sürücü yerinden başka en az onbeş oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı,

"Kamyonet", izin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 Kg.ı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı,

"Kamyon", izin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 Kg dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı,

"Çekici", römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıtı,

"Arazi Taşıtı", karayollarında yolcu ve yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu taşıtı,

"Motosiklet", iki veya üç tekerlekli, sepetli veya sepetsiz motorlu araçları,

"Motorlu Bisiklet", silindir hacmi 50 santimetre küpü geçmeyen, içten patlamalı motorla donatılmış ve imal hızı saatte 50 Km.den az olan bisikleti,

"Lastik Tekerlekli Traktör", belirli şartlarda römork ve yarı römork çekebilen, ancak ticari amaçla taşımada kullanılmayan tarım araçlarını,

"İş Makinesı", Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipman monte edilmiş; kara yolunda, insan, hayvan, yük taşımasında  kullanılamayan motorlu araçları,

"Özel Amaçlı Taşıt", özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan itfaiye, cankurtaran, cenaze, radyo, sinema, televizyon, kütüphane, araştırma araçları ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek veya taşımak, kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu aracı,

"Römork", motorlu araçla çekilen, insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıtı,

"Direksiyon Eğitimi Alanı Sorumlusu", Direksiyon eğitimi alanında görevli en az lise veya dengi okul mezunu olan kurs personelini,

ifade eder.

İKİNCİKISIM

Kursların Sınıflandırılması, Süreleri, Açılması ve Kapatılması

BİRİNCİBÖLÜM

Kursların Sınıflandırılması ve Süreleri

Kursların Sınıflandırılması

Madde 5-Kurslar, karayollarında seyreden araçların cins ve gruplarına göre aşağıda belirtilen sınıflara ayrılır.

"A1 sınıfı kursu", motorlu bisiklet kullanacaklar için,

"A2 sınıfı kursu", motosiklet kullanacaklar için,

"B sınıfı kursu", otomobil, minübüs ve kamyonet kullanacaklar için,

"C sınıfı kursu", kamyon kullanacaklar için,

"D sınıfı kursu", Çekici kullanacaklar için,

"E sınıfı kursu", otobüs kullanacaklar için,

"F sınıfı kursu", lastik tekerlekli traktör kullanacaklar için,

"G sınıfı kursu", iş makinesi türünden motorlu araç kullanacaklar için,

"H sınıfı kursu", hasta ve sakatların kullanabilecekleri şekilde özel tertibatlı olarak imal, tadil ve techiz edilmiş motosiklet veya otomobil kullanacaklar için,

açılır.

Kursların Süreleri

Madde 6-Kursların süresi;

a) "A1" ve "A2" sınıfı kurslar: Trafik ve çevre bilgisi dersi 20, ilkyardım dersi 12, motor ve araç tekniği bilgisi dersi 5, direksiyon eğitimi dersi 10 saat,

b) "B" sınıfı kurs: Trafik ve çevre bilgisi dersi 35, ilkyardım dersi 12, motor ve araç tekniği bilgisi dersi 16, direksiyon eğitimi dersi 20 saat,

c)"C","D" ve "E" sınıfı kurslar; Trafik ve çevre bilgisi dersi 35, ilkyardım dersi 12, motor ve araç tekniği bilgisi dersi 20, direksiyon eğitimi dersi 45 saat,

d) "F" sınıfı kurs: Trafik ve çevre bilgisi dersi 20, ilkyardım dersi 12, motor ve araç tekniği bilgisi dersi 10, direksiyon eğitimi dersi 10 saat,

e) "G" sınıfı kurs: Trafik ve çevre bilgisi dersi 20, ilkyardım dersi 12 saat,

f) "H" sınıfı kurs: Trafik ve çevre bilgisi dersi 35, ilkyardım dersi 12,  direksiyon eğitimi dersi 16 saat,

olarak tesbit edilir.

Yukarıda belirtilen direksiyon eğitimi derslerinin yarısı direksiyon eğitim alanında, yarısı da akan trafik içinde yapılır.

Direksiyon eğitimi sonunda kendini yeterli görmeyen kursiyerlerin talep etmesi ve ilan edilen kurs ücreti üzerinden ödeme yapması halinde, belirtilen direksiyon eğitimi ders saat sayısının en çok % 30'u kadar akan trafik içinde fazla direksiyon eğitimi verilir.

g) Direksiyon eğitimi derslerinin tamamı;

A1 sınıfı kursta; motorlu bisiklet,

A2 sınıfı kursta; motosiklet,

B sınıfı kursta; otomobil, minibüs veya kamyonet,

C sınıfı kursta; kamyon,

D sınıfı kursta; çekici,

E sınıfı kursta; otobüs,

F sınıfı kursta; lastik tekerlekli traktör,

H sınıfı kursta; hasta ve sakat için özel tertibatlı olarak imal, tadil ve techiz edilmiş motosiklet veya otomobil,

İle yapılacaktır.

h) İş makinesi kullanma sertifikası  (operatörlük belgesi) için düzenlenen kursların süreleri,  bu kursların açılış ve işleyişleri,  2918 sayılı Kanunun değişik 42 nci maddesi ile görev verilen Bakanlık ve kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça tesbit edilir.

İKİNCİBÖLÜM

Kursların Açılması ve Kapatılması

Kurs Açma İzni

Madde 7-Motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav neticesi sertifika vermek, trafikle ilgili eğitim ve öğretim yaptırmak üzere, kurs açmak için Bakanlığa yazılı olarak müracaat eden kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişilere bu yönetmelikteki şartları taşımaları halinde kurs açma izni verilir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kurs Açması

Madde 8-İhtiyaç halinde il veya ilçelerde kurslar diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından açılabileceği gibi en az on kişinin müracaat etmesi halinde Bakanlıkça da açılır.

Kurs açacak kamu kurum ve kuruluşları kurs yönetmeliği ile öğretim programlarını hazırlar ve izin almak üzere Bakanlığa gönderir.

Özel Kurs Açma Şartları

Madde 9- (Değişik:RG-3/4/2012-28253) 

Kurs açma izninin verilebilmesi için aşağıdaki belgeler istenir.

1 - Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olan kurucu veya temsilcisinden;

a) Form Dilekçe (EK-1),

b) T.C. Kimlik numarası beyanı,

c) Ağır hapis gerektiren veya yüz kızartıcı bir suçtan mutlak surette yahut kasti bir cürümden dolayı altı ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm edilmemiş olduğuna dair yazılı adli sicil beyanı,

ç) Tüzel kişiliği haiz kuruculardan ise, form dilekçe ile birlikte vakıf veya dernekler için kurumca tasdik edilmiş tüzük veya ana sözleşme, şirketler için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış veya kurumca onaylı şirket sözleşmesi, kurucu temsilcisi olduğuna dair noter tasdikli yönetim kurulu kararı,

istenir.

2 - Özel kursun açılacağı binaya ait belgeler;

a) Özel kursun açılacağı binanın mülkiyet durum beyanı (kiracı veya malik veya intifa hakkına sahip olunduğuna dair yazılı beyan) ve adresine ilişkin beyan (Form dilekçede belirtilir)

b) Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde açılacak kurslar için 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince kat malikleri kurulu muvafakat belgesi,

c) Bina iş yeri ise, belediye imar müdürlüğünden alınacak iş yeri belgesi.

Özel Kurslar İçin Valilikçe Tanzim Edilecek Belgeler

Madde 10-Valiliklerce binanın, kursun kullanış amaçlarına uygun ve yeterli olduğuna dair;

a)Binaya ait üç adet roleve planı eklenmiş bayındırlık müdürlüğü teknik raporu,

b)İki İlköğretim müfettişi tarafından düzenlenmiş rapor,

c)Sağlık ve sosyal yardım müdürlüğü raporu,

d)İtfaiye müdürlüğü raporu,

düzenlenir.

Bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım müdürlükleri ile ilköğretim müfettişleri raporlarında;

(1)Kursun açılmak istendiği yerin açık adresi,

(2)Derslik, idare odaları, öğretmenler odası, atelye gibi bölümlerden hangileri varsa sayıları ile ebadı ve bu bölümlerin her birinin kaçar kursiyer için yeterli olduğu, bunlara göre kursun toplam kursiyer kapasitesinin ne olabileceği,

(3)Lavabo ve WC sayısı ile kurs karma ise bunların bayan ve erkek kursiyerler için ayrı ayrı olup olmadığı,

belirtilir.

Yukarıda belirtilen belgeler milli  eğitim müdürlüklerince incelenerek tanzim edilen dosya Valiliklerce Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça uygun görülenlere "Kurum Açma İzni" verilir.(87/19361)

Özel Kurslarda Öğretime Başlama Şartları

Madde 11-Kurum Açma  İzni" alan kurucu veya temsilci "Öğretime Başlama İzni" alabilmesi için,

a)En az ödenmiş sermaye ve diğer mali teminat şartlarını gösterir belgeyi,

b)Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylı  kurs yönetmeliğini,

c)En az iki ilköğretim müfettişi tarafından tasdik edilmiş  ders araç-gereç listesini,

d)Kurs açma iznini önceden alanlar, iznin  yayımlandığı mahalli gazeteyi,

e)Müdür, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerine ait çalışma izni tekliflerini,

dilekçesine ekleyerek ilgili valilik kanalı ile Bakanlığa müracaat eder.

Özel kurslarda Öğretime Başlama

Madde 12-Öğretime başlama izni alınmadıkça kursa kursiyer kaydı yapılamaz, eğitim ve öğretime başlanamaz. Öğretime başlama izni alarak faaliyete geçen kurslarda yeni  dönem, devre ve gruplar için ilan edilen öğretime başlama tarihinden bir ay önce kayıtlara başlanır.

İlan edilen tarihte kursiyer sayısına bakılmaksızın öğretime başlanır.

Özel Kurslarda Öğretime Başlama İznine Esas Olacak Rapor

Madde 13-Öğretime başlama izni ile ilgili nihai karar 11 inci maddede istenilen belgelere göre Bakanlıkça verilir.

Kurs açma iznine esas olmak üzere düzenlenen raporlarda, kursun öğretime başlayabilmesi için, bina, araç-gereç, direksiyon eğitim alanı ve atelyelerinin hizmete hazır olduğunun belirtilmesi ve kurucunun da tasvibinin alınması halinde kurs açma ve öğretime başlama izinleri birarada verilebilir.

Kursların Kapatılması

Madde 14-Kamu kurum ve kuruluşları ile hakiki ve hükmi şahıslar tarafından açılan kursların kanun, yönetmelik ve yazılı emirlere uymadığının anlaşılması halinde, olayın özelliğine göre aşağıdaki müeyyidelerden biri uygulanır:

a)Bakanlıkça belirlenecek süre içinde şartlara uymaları yazılı olarak bildirilir.

b)Bildirilen süre içersinde şartların yerine getirilmemesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 123 üncü maddesine göre cezalandırılır.

c)Kurum açma ve öğretime başlama iznine esas olan unsurlardan biri veya birkaçının ihlali ve ortadan kalkması halinde; 625 sayılı Kanun'un 15 inci maddesine göre kurs geçici veya sürekli olarak Bakanlıkça kapatılır.

Ancak, noksanlıkların tamamlandığının tesbiti halinde bu Yönetmelik esaslarına göre işlem yapılır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kurslara Müracaat Esasları, Müracaatların Kabulü ve Değerlendirilmesi, Devam, Kayıt Yenileme ve Disiplin

BİRİNCİBÖLÜM

Kurslara Müracaat Esasları Kayıt-Kabul

Kurslara Müracaat Esasları

Madde 15-Sürücü kursuna katılacak adaylarda aranacak şartlar;

a)Yaş Şartı,

(1)A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları için on yedi,

(2)B ve G sınıfları  için on sekiz,

(3) C, D ve E sınıfları için yirmi iki, (Sürücü eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.)

yaşını bitirmiş olmak,

b)Öğrenim Şartı,

(1)F, G ve H sınıfı  için en az  ilkokul mezunu olmak,

(2)A1, A2, B, C, D, ve E sınıfı için, en az ortaokulu veya 8 yıllık temel eğitimi (ilköğretimi) bitirmiş olmak,

c)Resmi veya özel sağlık kurulundan 16 ncı maddede belirtilen  "sürücü olur"  raporu almış olmak,

d)Türk Ceza Kanunu'nun 403, 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakcılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 nci  maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak,

e)Sürücü belgesi  süresiz olarak geri alınmamış olmak.

Sürücü Adaylarının Sağlık Muayenesi

Madde 16-Sürücü belgesi alacakların, resmi veya özel sağlık kuruluşlarında iç hastalıkları,ortopedi, göz, kulak-burun-boğaz ve psikiyatri uzmanları bulunan sağlık kurulundan, Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne ekli (3) sayılı cetvelde belirtilen esaslar dikkate alınarak düzenlenen " ....... sınıfı sürücü olur"  raporunu almaları gerekir.

Ortopedist bulunmadığı takdirde genel cerrahtan, psikiyatri uzmanı bulunmadığı durumlarda nörolog veya psikologdan görüş alınarak  sağlık kurulu kararını verir. Sağlık kurulu raporuna itiraz halinde, Sağlık Bakanlığı nihai karar için sürücü adayını bir başka devlet hastanesi  sağlık kuruluna sevkedebilir. Bu itiraz bir defa yapılabilir. Ancak resmi ve özel sağlık kuruluşlarında görevli tabiplerce  verilen sağlık raporlarının eksik veya gerçeğe uygun olmamasının tespiti halinde, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunu' na göre işlem yapılmakla birlikte, bu tabiplerin daha sonra verecekleri raporlar da geçersiz sayılır.

Müracaatlarda Aranacak Belgeler

Madde 17-Kurslara müracaat eden adaylardan aşağıdaki belgeler istenir.

a) (Değişik:RG-3/4/2012-28253)  T.C. uyruklu adaylardan;

1) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı (Kayıt esnasında kurs görevlisi tarafından nüfus cüzdanının aslı istenerek kontrol edilir.)

2) Öğrenim belgesi veya noter tasdikli sureti veya kamu kurum ve kuruluşlarından aldığı öğrenim durumunu bildiren tasdikli belge,

3) Dört adet vesikalık fotoğraf,

4) Sağlık Kurulu raporu,

5) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı.

Adaylar kaydoldukları dönem sonuna kadar sağlık kurulu raporunu kurs müdürlüğüne vermek zorundadırlar. Bu süre içinde söz konusu belgeleri kurs müdürlüğüne vermeyenler sınavlara alınmazlar. Kurslara müracaat eden adayların, sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları Bakanlık tarafından yetkili adli mercilerden teyit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylar sınava alınmazlar, sınava alınmış ise sınavları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak iddia edemezler.

b)Yabancı uyruklu adaylardan;

1)Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,

2)Öğrenim vizesinin bulunması veya Türkiye'de kalma süresinin iki aydan az olmadığını belgelendirmesi,

3)Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

4)Sağlık  kurulu raporu,

5)Dört adet vesikalık fotoğraf,

istenir.

c)2918 sayılı Kanunun değişik 118 inci maddesi gereğince, sürücü belgeleri iki ay süre ile geri alınması sebebiyle eğitime tabi tutulacaklardan sürücü belgesinin geri alındığına dair belge istenir.

Müracaatların Kabulü

Madde 18-Aday, (EK-2) de belirtilen müracaat formunu doldurduktan  sonra bu yönetmeliğin 17 nci maddesinde sayılan belgeleri de ekleyerek ilgili kurs müdürlüğüne müracaat eder. Müracaat formu ve ekleri incelendikten sonra adayın hangi sınıf kursa katılacağı belirtilerek (EK-3) deki "Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Kayıt Defteri" ne kaydı yapılır.

İKİNCİBÖLÜM

Kursa Devam ve Disiplin

Kursa Devam

Madde 19-Kursa kaydolanlar bu kursa devam etmek zorundadırlar.

Her ders için ayrı olmak üzere toplam ders saat sayısının 1/5'i kadar devam etmeyenler ile ders süresinin 1/2'si kadar geç gelenler için bir defaya mahsus olmak üzere kursiyerin durumu da dikkate alınarak, o dönemde veya bir sonraki dönemde kurs müdürünün uygun göreceği bir zamanda telafi programı uygulanır. Telafi programları için kursiyerlerden herhangi bir ücret alınmaz.

 Belirtilen sürelerden fazla devamsızlık yapanlar veya geç gelenler ile telafi derslerine devam etmeyenlerin kayıtları silinir.

Sınav Hakkı ve Kayıt Yenileme

Madde 20-Kurs ücretini ödedikleri halde herhangi bir sebeple kaydı silinenler, müteakip kursa, bir defaya mahsus olmak üzere ücret ödemeden devam edebilirler.

Kursa devam edip de kurs sonunda sınava giremeyenlerle sınavlarda başarısız duruma düşenler, yeniden kursa devam etmeksizin ve kurs ücreti ödemeden aralıksız dört dönem sınavlara girebilirler. Ancak, adaylar isterlerse, sadece başarısız oldukları derslere ücret ödemek kaydıyla devam edebilirler. Dört dönem sonunda da başarısız duruma düşenler, kayıt-kabul işlemlerini tamamlamak ve ücretlerini ödemek suretiyle kurslara yeniden kayıt yaptırabilirler.

Disiplin

Madde 21-Kursa geç kalmayı alışkanlık haline getiren, eğitim ve öğretimi aksatan, kursun normal düzenini bozan kursiyerler, yazılı olarak ikaz edilir. Yapılan ikazlara rağmen bu tutum ve davranışlarında ısrar edenlerin kayıtları silinir ve bunlar aynı kurumun açtığı o kurs merkezindeki motorlu taşıt sürücüleri kurslarına katılamazlar.

 

Madde 22-Kurstan herhangi bir sebeple ayrılanların evrakı istekleri halinde iade edilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Kurslarda Eğitim-Öğretim ve Programlar 

BİRİNCİBÖLÜM

Kurslarda Eğitim-Öğretim

Kurslarda Eğitim-Öğretim

Madde 23-Kurslarda eğitim-öğretim, teorik (Trafik ve Çevre Bilgisi, İlk Yardım, Motor ve Araç Tekniği) ve direksiyon eğitimi olarak yapılır. Teorik derslerin eğitimi tamamlandıktan sonra direksiyon eğitimine başlanır.

Üniversite ve yüksekokullar ile lise ve dengi okullarda zorunlu trafik, ilkyardım ve motor derslerinden başarılı olduklarını belgeleyenler o ders veya derslerden eğitime tabi tutulmazlar. Ancak sınavlara girerler.

2918 sayılı Kanunun  değişik 118 inci maddesi gereğince sürücü belgelerinin iki ay süre ile geri alınması sebebiyle, eğitime alınacak sürücüler, bu iki aylık süre içinde motorlu taşıt sürücüleri kuslarında trafik ve çevre bilgisi dersine devam ederler. Bunlara kurs müdürlüğünce belirtilen  eğitimi aldıklarına dair belge verilir.

Dönemlerin eğitime başlaması ile  grupların teşekkülünde uyulacak esaslar  Bakanlıkça tesbit edilir.(92/21387)

Haftalık Ders Saati

Madde 24-Kurslardaki teorik dersler haftanın günlerine dengeli olarak  dağıtılır ve hafta içinde en az 15, en çok 20 saat, Cumartesi-Pazar günleri, günde en az 6, en çok 8 saat ders yapılır.

Direksiyon eğitimi,  ders saat  sayıları ayrı ayrı olmak üzere hafta içi veya hafta sonunda günde en az 2, en çok 4 saat yapılır.

Çalışma Saatleri:

Madde 25-Çalışma saatleri 8.00 ile 22.30 arasında, kursiyerlerin talep ve ihtiyacına göre kurs müdürlüğünce tesbit edilir.

Ders Saatleri

Madde 26-Bir ders saati süresi elli dakikadır. İki ders saati arasındaki  dinlenme süresi on dakikadır. Teorik derslerin uygulamalı konuları iki ders saati birleştirilerek blok ders halinde yapılabilir. Direksiyon eğitimi dersi blok ders olarak yapılamaz. 

İKİNCİBÖLÜM

Programlar, Çalışma Planları ve Raporlar

Programın Hazırlanması

Madde 27-Resmi ve özel kurslarda sınıf çeşitlerine göre uyulacak öğretim programları Bakanlıkça hazırlanır.

Hazırlanacak programlarda, derslerin mahiyetine göre uygulanacak metod ve teknikler de belirlenir.

Çalışma Planları

Madde 28-Kurs çalışmaları müfredat programları ve onaylı dönem planlarına uygun şekilde yapılır.

Bütün dersler için ayrı olmak üzere müfredat programına uygun şekilde hazırlanan dönem planları milli eğitim müdürlüğünce onaylandıktan sonra eğitime başlanır.

Telafi dersleri ile başka bir sınıftan sertifika almak üzere müracaat edenler için de aynı işlem yapılır.

Dönem planlarına uygun şekilde hazırlanan günlük planlar, kurs müdürünün onayından sonra uygulanır.

BEŞİNCİKISIM

Kurs Personeli ile İlgili İş ve İşlemler

BİRİNCİBÖLÜM

Kurs Personelinin Nitelik, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Kursta Görevli Personel

Madde 29-Kurslarda görevlendirilecek personel şunlardır:

a)Kurs müdürü

b)Kurs müdür yardımcısı (isteğe bağlı)

c)Öğreticiler

d)Teknisyen (isteğe bağlı)

e)Direksiyon eğitimi alanı sorumlusu

f)Diğer personel

Özel Kurslarda Görevlendirme

Madde 30-Özel kurslarda görevlendirilecek personele çalışma izni verilmesinde Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili madde hükümlerine göre hareket edilir.

Resmi Kurslarda Görevlendirme

Madde 31-Resmi kurslardaki personelin tayini ve görevlendirilmesi, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Özel Kurs Yöneticilerinin Nitelikleri

Madde 32-Özel kurslarda görevlendirilen yöneticilerde aşağıda belirtilen nitelikler aranır.

a)Genel müdür olmak için yüksek okul mezunu olmak, kamu veya özel sektörde en az iki yıl üst yöneticilik görevlerinde bulunmak,

b)Kurs müdürü veya müdür yardımcısı olmak için yüksek okul mezunu olmak ve kursta öğretmenlik yapma niteliğini taşımak veya yüksek okul mezunu olup  kamu veya özel sektörde en az iki yıl yöneticilik yapmış bulunmak,

Kurs Öğreticilerinde Aranacak Şartlar

Madde 33-Kurs öğreticilerinin tayin edilmesinde tercih sırasına göre aşağıdaki şartlar aranır.

a)İlk yardım dersi öğreticileri için;

1)Üniversitelerin Tıp, Dişhekimliği veya Eczacılık Fakültesi mezunu olmak

2)Sağlık alanında yüksek öğrenim görmüş ve ilk yardım tekniklerini uygulama seviyesinde bildiğini belgelendiren sağlık  elemanı olmak,

3)Sağlık  Meslek Lisesi mezunu olup da herhangi bir yüksek okul mezunu olanlardan ilkyardım tekniklerini uygulama seviyesinde bildiğini belgelendirmek,

b)Trafik ve çevre bilgisi dersi öğreticileri için:

En az bir yıllık B,C,D veya E sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak şartıyla,

1)Yüksek öğrenim görmüş ve trafik mevzuatı ve kurallarının uygulanması konusunda en az iki yıl süre ile fiilen çalışmış olduğunu belgelendirmek,)

2)Yüksek öğretim kurumları, Bakanlık veya milli eğitim müdürlüklerince verilmiş ve Bakanlıkça kabul edilmiş belgesi bulunmak,

c)Motor ve Araç Tekniği bilgisi Dersi öğreticileri için:

I)A1,A2,B,C,D,E sınıfları sertifikası için;

1)Teknik öğretmen (Motor bölümü)

2)Makine Mühendisi

3)Makine veya motor teknikeri

4)Harp Okulu Ulaştırma bölümü mezunu

5)Yukarıda belirtilen meslek veya öğrenim dalları proğramına denk bir yüksekokul mezunu,

 olmak.

II)F,G sınıfı sertifikası için

1)Teknik öğretmen (Motor bölümü)

2)Makine Mühendisi

3)Makine veya motor teknikeri

4)Harp Okulu Ulaştırma bölümü mezunu

5)Yukarıda belirtilen meslek veya öğrenim dalları programına denk bir yüksekokul mezunu,

6)Tarımsal mekanizasyon konusunda eğitim görmüş ziraat mühendisi,

7) Tarımsal mekanizasyon konusunda eğitim görmüş Ziraat Teknik Lisesi ve Makine ağırlıklı Ziraat Meslek Lisesi mezunu,

8)Ziraat Meslek Lisesi mezunu olup en az 6 aylık makine kursu görmüş ve sertifika almış,

olmak.

d)Direksiyon eğitimi dersi öğreticileri için:

1)En az lise mezunu olmak,

2)Öğreticilik yapacağı sınıftan en az üç yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,

3)Yüksek öğretim kurumları, Bakanlık veya milli eğitim müdürlüklerince verilmiş ve Bakanlıkça kabul edilmiş belgesi bulunmak,(97/22961)

e)H sınıfından işitme ve konuşma engelliler için görevlendirilecek uzmanlar:

1)Yüksekokul mezunu olmak,

2)İşitme ve konuşma engellilerle iletişim kurma alanında uzman olduğunu belgelemek,

f)Türkçe bilmeyen yabancı uyruklular için görevlendirilecek tercümanlar;

Tercümanlık yapabileceğine dair bir belgesi bulunmak.

Kurs Müdürünün Görevleri

Madde 34-Kurs müdürünün başlıca görevleri şunlardır:

a)Eğitim-öğretim, yönetim ve disiplin işlerini, ilgili programlara ve mevzuata göre yürütmek.

b)Öğreticilerin günlük, haftalık ve dönem planlarının hazırlanmasını incelenmesini, derslerin ve uygulamaların bu planlar doğrultusundan yapılmasını sağlamak.

c)Derslerin verimini arttırıcı tedbirleri almak, her türlü eğitim araç ve gerecini temin etmek.

d)Kaldırıldı.

e)Kurs sertifikalarını usulüne uygun olarak düzenleyip, onaylanmak üzere ilgili milli eğitim müdürlüğüne göndermek.

f)Kursta görevli personelin stajyerlik, gizli teskiye işlemlerini yürütmek.

g)Kursun düzenli işleyişini sağlamak.

h)Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Kurs müdür Yardımcısının Görevleri

Madde 35-Kurs müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a)Kursiyerlerin kayıt-kabul, eğitim-öğretim, devam-devamsızlık işleri ile bunlarla ilgili defter, dosya ve belgeleri usulüne uygun düzenlemek ve saklamasını sağlamak.

b)Kurs personelinin devam-devamsızlık işlerini bunlarla ilgili defter ve kayıtlarını tutmak.

c)Kurs faaliyetlerinin düzenli yürütülmesinde müdüre yardımcısı olmak.

d)Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Müdür yardımcısı hizmetin yürütülmesinde müdüre karşı sorumludur.

Öğreticilerin görevleri

Madde 36-Öğreticiler kendilerine verilen görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Öğreticilerin başlıca görevleri şunlardır:

a)Kendilerine verilen dersleri okutarak bunlara ait uygulamaları yaptırmak.

b)Dersin günlük, haftalık ve dönem planlarını hazırlamak, zamanında derslere girme ve çalışmalarını ilgili deftere yazarak imzalamak.

c)Görevlendirildiği komisyonlarda görev yapmak.

d)Kursun yönetim işlerinde idareye yardımcı olmak.

Özel Kurslarda Görevlendirilecek Personelden İstenecek Belgeler

Madde 37-Özel kurslarda görev alacak elemanlardan aşağıdaki belgeler istenir.

a) Teklif formu (EK-4),

b) Sözleşme (EK-5),

c) (Değişik:RG-3/4/2012-28253) Öğrenim belgesi veya kurumca tasdikli örneği,

d) (Değişik:RG-3/4/2012-28253) Sabıka kaydı olmadığına dair adli sicil beyanı,

e) (Değişik:RG-19/06/2007-26557) Görev yapmasına engel bir hâlin olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,

Direksiyon eğitimi dersi öğreticilerinden ayrıca sürücü belgesi aslı veya (Ek ibare:RG-3/4/2012-28253) kurumca tasdikli örneği de istenir.

İKİNCİBÖLÜM

Tayin, Nakil, Stajyerlik, Tezkiye

Hizmetiçi Eğitim

Tayin, Nakil, Stajyerlik ve Tezkiye

Madde 38-Kurs personelinin tayin, nakil, stajyerlik ve tezkiye işlemleri, bünyesinde faaliyet gösterdikleri kurumların bu konudaki mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Özel Kurslarda Sözleşme

Madde 39-Özel kurslarda sözleşmeler, Bakanlıkça hazırlanan iş sözleşmesi formu esas alınmak üzere yapılır. (EK-5)

Sözleşmelerde görevin çeşidi, süresi, ders saati sayısı, aylık ücreti, diğer ödenekler, ders saati başına verilecek ücret tutarı, terfi süreleri ile zam oranları, sözleşmenin kaldırılması ve uzatılması şartları belirtilir.

Sözleşmeler aylık ücret esasına göre yapıldığı takdirde, bu ücret karşılığı okutulacak haftalık ders saati sayısı, dengi resmi kurum öğretmenlerinin maaşları karşılığı okutmakla yükümlü bulundukları ders saati sayısını geçemez. Kursun yönetici ve öğreticilerinin okuttukları ders saatlerinde bir değişiklik yapıldığı takdirde, bununla ilgili ders ve ücret çizelgelerinde yapılan değişikliklere dair yeni  sözleşmeler Bakanlığa gönderilir.

Sözleşmede Özel Şartlar ve Hükümler

Madde 40-Mevzuata aykırı olmamak kaydıyla sözleşme fomuna, isteğe bağlı özel şart ve hükümler konulabilir.

Valilikçe Düzenlenecek Hizmetiçi Eğitimi

Madde 41-Kurslarda görevli öğreticiler için milli eğitim müdürlüklerince her yıl en az bir defa olmak üzere hizmetiçi eğitimi semineri düzenlenir.

Trafik ve çevre bilgisi ile direksiyon eğitimi öğreticisi olmak isteyenler için il milli eğitim müdürlüklerince kurs düzenlenir. Bu kurslarda ihtiyaç duyulması halinde yüksek öğrenimli trafik zabıtası görevlilerinden de faydalanılabilir. Bu kurslarda uygulanacak esaslar Bakanlıkça tesbit edilir.

Bakanlıkça Düzenlenecek Hizmetiçi Eğitimi

Madde 42-Halk eğitim hizmetini yürüten milli eğitim  müdür yardımcısı veya şube müdürü, kurs müdür ve müdür yardımcıları, kursta görevli kadrolu öğreticiler için her yıl Bakanlıkça hizmetiçi eğitimi semineri düzenlenebilir. Düzenlenecek seminere özel kurslardan da yeteri kadar eleman çağrılır. Bu

elemanların iaşe ve ibateleri kurumlarınca karşılanır.

ALTINCI KISIM

Sertifika Sınavlarının Esas ve Usulleri

BİRİNCİBÖLÜM

Sınavlara Ait Hükümler

Sınavlar

Madde 43-Kurs sonunda kursiyerlerin başarısını tesbit etmek üzere sınav yapılır. sınavlarda başarı gösterenlere motorlu taşıt sürücüsü sertifikası verilir. (EK-6)

sınavlar Aşağıda Belirtildiği Şekilde Yapılır:

a)Büyük şehir statüsündeki illerde ilçeler; büyük şehir statüsünde olmayan illerde, il; ilçelerde, ilçe bazında "Sınav Yürütme Kurulu" kurulur.

b) Sınav yürütme kurulu;

1)Büyükşehir statüsünde olmayan illerde; il milli eğitim müdürünün başkanlığında, iki milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü (Biri özel öğretim kurumlarına bakmakla görevli),

2) İlçelerde; ilçe milli eğitim müdürünün başkanlığında, iki şube müdürü (Biri özel öğretim kurumlarına bakmakla görevli),

olmak üzere üç kişiden meydana gelir.

İlçe milli eğitim müdürlüğünde iki şube müdürü bulunmaması durumunda,  üye sayısı, milli eğitim müdürlüğünce,  orta öğretim kurumlarında görevli okul müdürlerinden seçilerek tamamlanır.

Gerekli görülmesi durumunda, vali onayı ile yüksek okul mezunu ve asgari B sınıfı sürücü belgesi bulunan bir kamu görevlisi de kurul üyesi olarak görevlendirilebilir. (97/23155)

c)Sınav yürütme kurulu tarafından, sınavla ilgili işleri yürütecek birim kurulur.

d)Sınav yürütme kurulu tarafından; Trafik ve Çevre, İlk Yardım, Motor ve Araç Tekniği ile direksiyon Eğitimi Derslerinin sınavı için "Sınav uygulama ve değerlendirme kurulları" kurulur.

e)Trafik ve Çevre, İlk Yardım, Motor ve Araç Tekniği Derslerinin sınavları Bakanlıkça hazırlanan soru veya soru kitapçıklarıyla test usulü ile yapılır.

Direksiyon eğitiminin sınavı, Direksiyon Sınavını Değerlendirme formuna (EK-7) (EK-7/a) göre yapılır.

f)Sürücü kurslarında görevli idareci ve öğretmenler sınav kurullarında görevlendirilemez,

g) (Değişik:RG-07/01/2003-24986) Kurulların çalışmaları ile sınavlara ait iş ve işlemler Bakanlıkça tespit edilir. Gerekli görüldüğünde sınavlar, Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre merkezî sistemle de yapılabilir.

Madde 44-46 (Mülga)

Kursiyerleri Nakli

Madde  47-Kursiyerlerin bir kurstan diğer bir kursa nakli yapılamaz.

Madde 48-55 (Mülga) 

İKİNCİBÖLÜM

Sertifikaların Düzenlenmesi ve Verilmesi Esasları

Sertifikaların Düzenlenmesi Esasları

Madde 56-Sertifika düzenlenirken;

a)Sertifikalardaki  tüm bilgiller tam, okunaklı, silinti ve kazıntı yapılmadan siyah mürekkeple  veya bilgisayarla yazılır, imzalanır  ve soğuk damgaları yapılır.

Düzenleme sırasında herhangi bir sebeple iptali  gerekenler, seri numarası belirtilerek bir tutanakla tesbit edilir.

b)Sertifikalar, sicil defterine (EK-12) kaydedilerek sicil numarası verilir. Sertifikalara, sertifika almaya hak kazanılan son sınav tarihi yazılır.

c)Sertifika alanlara ayrıca motorlu taşıt sürücüsü sertifikası sicil kartı (EK-13) tanzim edilerek soyadı esasına göre tasnif edilir.

Sertifikaların Verilmesi

Madde 57-Yapılan sınavlar  sonunda başarılı olanlara örneğine uygun (EK-6) sertifika verilir.

Başka Bir Sınıf Sertifikası Alma

Madde 58-Sürücü belgesi sahibi olanlardan, diğer bir sınıfın motorlu taşıt sürücü sertifikasını almak isteyenlerin kurs süreleri:

Dış ülkelerden alınmış sürücü belgesi trafik tescil kuruluşlarında değiştirildikten sonra farklı sınıf sertifika almak için müracaat edilebilir.

a)A1, A2 ve G sınıfı sürücü belgesi olanlardan, başka bir sınıf sertifika almak isteyenler; almak istedikleri sertifika sınıfının direksiyon eğitimi ile motor ve araç tekniği dersinin tamamına ve 15 saat trafik ve çevre bilgisi dersine devam ederler.

b)B,C,D,E,F,G sınıfı sürücü belgesi olanlardan A1-A2 sınıfı sürücü  sertifikası almak isteyenler; sınıfın, motor ve araç tekniği bilgisi dersi ile direksiyon eğitimi dersinin tamamına devam ederler.

F sınıfı sürücü belgesi olanlardan B, C, D veya E sınıfı sürücü sertifikası almak isteyenler, almak istedikleri setifika sınıfının farklı derslerine devam ederler.

c)B sınıfı sürücü belgesi olanlardan, C,D,E sınıfı sertifika almak isteyenler; bu sınıflara ait 5 saat motor ve araç tekniği bilgisi dersi ile 15 saat direksiyon eğitimi dersine devam ederler.

d)C sürücü belgesi olanların, D veya E sınıfı sertifika; D sınıfı sürücü belgesi olanların ise, E sınıfı sertifika almak istemeleri halinde; 15 saat direksiyon eğitimi dersine devam etmeleri gerekir.

e)A1,A2,B,C,D,E,F sınıfı sürücü belgesi sahibi olup da şartları uygun olanların G sınıfı sürücü belgesi almak istemeleri halinde, iş makinesi kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi) ile birlikte trafik tescil kuruluşlarına müracaatta bulunurlar.

6085 sayılı Kanun hükümlerine göre şoför ehliyetnamesi sahibi olanlar için de bu hükümlere göre işlem yapılır.

f)(a),(b),(c),(d)'de belirtilen süreler sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara, ilgili sertifika verilir. Özel kurslardaki kursiyerler ilan edilmiş olan ücrete uygun şekilde gördükleri ders sayısı kadar ücreti kuruma öderler.

Zayi Edilen ve Yıpranan Sertifikaların Değiştirilmesi

Madde 59-Zayi edilen veya yıpranmış olan sertifikanın sahibine, dilekçeyle müracaatı üzerine sertifika aldığına dair bir belge verilir.

YEDİNCİKISIM

Bütçe, Bina, Arsa, Araç-Gereç ve Ayniyat İşleri

BİRİNCİBÖLÜM

Bina ve Harcamalar

Özel Kurs Binasında Bulunacak Bölümler

Madde 60-Özel kurs binalarında "Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği"nde belirtilen bölümler bulunur.

 Direksiyon Eğitim Alanı

Madde 61-Direksiyon eğitimi alanının C,D,E sınıfı kursları için en az 100x100 metre, diğer sınıf kurslar için en az 50x100 metre ebadında olacaktır. Sahanın karayolu yapısına uygun, ışıklandırılmış, işaretlenmiş, kavşak, dönel kavşak, sistemi ile karayolu yapısındaki diğer şekillere uygun ve her türlü iklim şartlarında eğitim yapılmasına elverişli ve yeterli olması gereklidir.

A1, A2 sınıfı kurslarının direksiyon eğitimi için de slalom, dönüş ve hız çalışmaları yapabilecek şekilde düzenleme yapılır.

Direksiyon eğitim alanı kurs binası ile bir arada olabileceği gibi ayrı  yerde de olabilir. Kurs binasından ayrı yerde bulunan direksiyon eğitim alanlarında, özellikleri Bakanlıkça tesbit edilen sosyal hizmet ve dinlenme tesisleri kurulur.

Harcamalar

Madde 62-Kurslarda yapılacak harcamalar, kursu açan kurumun bütcesinden ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

İKİNCİBÖLÜM

Araç-Gereç ve Ayniyat İşleri

Araç ve Gereç Temini ve Kullanımı

Madde 63-Kamu  kurum ve kuruluşlarınca açılan kurslarda araç-gereç ve demirbaş eşyanın temini kullanılması ve devir teslimi ile ilgili iş ve işlemler ayniyat yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Trafik ve Çevre Bilgisi dersliği ve İlkyardım Dersliğinde Bulunması Gereken Eğitim Araç ve Gereçleri

Madde 64-Trafik ve Çevre Bilgisi Dersliğinde; kursiyerlerin trafik mevzuatı ve kuralları ile çevre konusunda yeterli bilgi sahibi olmalarını sağlayacak yeterli sayıda ve nitelikte eğitim araç ve gereçleri bulundurulur. (EK:10)

İlkyardım dersliğinde; kursiyerlerin ilkyardım konularında yeterli bilgi sahibi olmalarını sağlayacak yeterli sayıda ve nitelikte eğitim araç ve gereçleri bulundurulur. (EK:11) 

Motor ve Araç Tekniği Dersliğinde Bulunması Gereken Eğitim Araç ve Gereçleri

Madde 65-Motor ve araç tekniğini dersliğinde motorlu bir aracın bütün donanımlarını kapsayacak ve kursiyerlerin motor tekniği konusunda yeterli bilgi sahibi olmalarını sağlayacak makine techizatı bulundurulur. (EK:15)

Direksiyon Eğitimi İçin Bulundurulması Gereken Taşıtlar

Madde 66-Direksiyon eğitim ve öğretimi için, kurs veya kurucu adına kayıtlı bulunan araçlar ve kurs kontenjanı da dikkate alınarak kursiyer sayısı, öğretime başlama izni için tanzim edilen nihai rapora göre tesbit edilir.

Direksiyon eğitimi için kullanılan araçlar çift frenli, çift debriyajlı, tek direksiyon sistemi ile her türlü donanımı sağlam ve trafiğe hazır durumda bulundurulur. (A1-A2,F,G ve H sınıfı hariç)

Ders Araç-Gereç ve Taşıtların Yeterliliği

Madde 67-Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak olan motorlu taşıt sürücüleri kurslarının kapasitesi dikkate alınmak suretiyle, bu Yönetmeliğin 64 üncü, 65 inci ve 66 ncı maddelerinde gösterilen ders araç-gereç ve taşıtların öngörülen sayı ve niteliklere uygunluğu emniyet, karayolları ve milli eğitim müdürlüklerinin temsilcileri ile ilgili kuruluş temsilcisinden meydana gelen heyet tarafından yerinde yapılacak inceleme neticesi düzenlenecek raporla belirlenir.

SEKİZİNCİKISIM

Tutulması Gereken Defterler, Cetveller, Dosyalar  Bunların Kullanılması ve Saklanması 

BİRİNCİBÖLÜM

Tutulması Gereken Defterler, Cetveller ve Dosyalar Kurslarda tutulacak Evrak

Madde 68-Kurslarda, Bakanlıkça tespit edilmiş olan ekteki belgeler kullanılır. (EK:1, EK:2, EK:3, EK:4, EK:5, EK:6, EK:7, EK:7/a, EK:8, EK:9) 

Defter, dosya ve cetvellerin kullanılması ve saklanması

Madde 69-Defterlerin sayfaları numaralanır, her sayfa kurumun mührü ile mühürlenir; sayfa adedi defterin son sayfasına yazılır ve onaylanır.

Defterler, dosyalar ve cetveller kilit altında bulundurulur ve denetleme yetkisi olanlar ile müdür, müdür yardımcısı ve sayım komisyonlarından başkasına gösterilemez. Bunlar üzerinde silinti ve kazıntı yapılamaz.

Tutulan defterler Bakanlıktan izin alınmadıkça değiştirilemez. Değiştirilen eski defterler, cetvelller ve dosyalar arşivde saklanır ve görevi yeni alana usulüne göre teslim edilir.

DOKUZUNCU KISIM

Diğer Hükümler 

BİRİNCİBÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 70-Kurslarda çeşitli amaçlarla toplanacak komisyonlar, çalışmalarını ders saatleri dışında yaparlar.

Madde 71-Kurslarda iş kazalarına, yangın ve diğer tehlikelere karşı ilkyardım ve güvenlik tedbirleri alınır ve bunların ilgililerce eksiksiz ve sürekli şekilde uygulanması sağlanır.

Madde 72-Kursiyerlerin kıyafetlerinin sade ve temiz olması gerekir. Kursiyerler bu yönden yönetici ve öğretmenler tarafından denetlenir.

Madde 73-Özel kursların binaları ancak kuruluşlarına esas olan eğitim ve öğretim amacıyla kullanılabilir.

Madde 74-Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından açılan kurslarla özel kurslar, Bakanlığın gözetim ve denetimi  altındadır.

Madde 75-Özel kurslarda ücretler, "Özel Öğretim Kurumlarında Öğrenci Ücretlerinin Tesbit ve Tahsiline Ait Yönetmelik" hükümlerine göre tesbit edilir.

Madde 76-Kursu başarı ile bitirerek sertifika alanlar, bu sertifikalarını kursun bulunduğu mahaldeki trafik tescil şubelerinde, kurs mahallinde trafik tescil kuruluşu bulunmaması halinde ise o yerleşim biriminin bağlı bulunduğu il veya ilçedeki trafik tescil kuruluşunda, sınıfına uyan sürücü belgesi ile değiştirmedikçe karayolunda araç kullanamazlar.

Madde 77-Özel kurslarda, kurum açma, kuruculuk, mali teminat, en az ödenmiş sermaye şartı ve kursun işleyişi ile ilgili olup bu yönetmelikte bulunmayan diğer hususlarda "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği" hükümlerine göre işlem yapılır.

Madde 78-Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili  mevzuat hükümleri uygulanır.

İKİNCİBÖLÜM

Geçici Hükümler

Geçici Madde 1-Bu Yönetmelik yürürlüğe girmesinden önce, mevcut motorlu taşıt sürücüleri kurslarında görev alan ve halen görevde bulunan uzman, öğreticilerin özlük hakları saklıdır. 

Geçici Madde 2- Yönetmeliğin değişik 15 inci maddesinin (b) bendinin  (2) no'lu  alt  bendi hükmü gereğince, A1, A2, B, C, D ve E sınıfı sürücü sertifikası alacak olanlarda aranan, en az ortaokul veya sekiz yıllık ilköğretimi bitirmiş olma şartı, 31.12.1999 tarihine kadar aranmaz.  Adayların ilkokul mezunu olmaları yeterli sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük Hükümleri

Yürürlük

Madde 79-Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 80-Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim  Bakanı yürütür.

 

 

Sayfa 1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-4

KURUM YETKİLİLERİNCE HAZIRLANACAK ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİCİ VE YÖNETİCİLERİNE AİT TEKLİF FORMU

 1-Kurumun Adı                                               :

 2-Kurumun Adresi                           :

 3-Teklif Edilen Elemanın

         a) Adı Soyadı                           :                              Doğum Yılı              :

         b) Doğum Yeri                        :                              Medeni Durumu       :

         c) Cinsiyeti                             :                              Ana Adı                   :

         d) Baba Adı                             :                              İkamet Süresi           :

         e) Uyruğu                :                                             

         f) Teklif Edilen Görev             :

         g) İkametgâh Adresi                :

         h) Mecburi Hizmet Durumu     :               Yoktur:    Borcunu Ödemiştir: 

                                                                                        Belgesi Ektedir.

 

 4-Başka Kurumda Görevli İse           :

                         Haftalık   Aylık       Ders Saati

 Kurumun Adı Resmî / Özel               Okuttuğu Ders         Ders Saati                Ücreti      Ücreti

 . . . . . . . . . . . . . . . . .       . . . . . . . . . .            . . . . . . . .                . . . . . . . . .              . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . .       . . . . . . . . . .            . . . . . . . . .              . . . . . . . . .              . . . . . . . . .

 

 5-Emekli İse    :

Emekli Olduğu Okul / Kurum Adı      :

Emeklilik Tarihi: . . . . . . . . . . . .      Şekli: İstek Sicil Malûlen         Yaş          Resen

Serbest Meslek Sahibi İse İşi              :

6-Başka Bir Kurumdan Ayrılmış İse:

                                         Ayrılış     Ayrılış Şekli

Kurumun Adı Resmî / Özel                Tarihi      İstifa        Müstafi    Derecesi   Kademesi

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                . . . . . .     . . . . . .      . . . . .       . . . . . .    . . . . . . . .               

7-Hizmet Süresine Esas Olan; Bugüne Kadar Yaptığı Görevler:

                                                        Tarihleri                                       Süresi

Yeri                  Adı              Başlama                    Ayrılma         Yıl                Ay

 . . . . . . .            . . . . . . .      . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . .     . . . . .           . . . . .                     

. . . . . . . . .        . . . . . . .       . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . .     . . . . .          . . . . .                     

. . . . . . . . .        . . . . . . .       . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . .     . . . . .          . . . . .                     

. . . . . . . . .        . . . . . . .       . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . .     . . . . .          . . . . .                      

 

Okutacağı Derslerin Adı                    : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Okutacağı Haftalık Ders Saati Sayısı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Okul Öncesi Eğitim Kurumu             : . . . . . . . . . . .Çocuk Yuvası Anaokulu. . . . . . . . . .

Anasınıfı . . . . . . . . . . . . . . . . . İlkokul . . . . . . . . . . . . . . . Hazırlık Sınıfı . . . . . . . . . .

Ortaokul . . . . . . . . . . . . . . . . Lise . . . . . . . . . Kurs . . . . . . . . . . . Dershane. . . . . . .

Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi: . . . . . . . . . . . . Diğerleri: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 8-Sözleşmenin süresi        :

 Tanzim Tarihi :

 Başlama Tarihi :

 Bitiş Tarihi      :

 Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu bildiririm:

                         Soyadı           Adı               Görevi               İmza                    Tarih

Görev Alan       : . . . . . . .    . . . . . . . . .     . . . . . . . . .      . . . . . . . . .             . . . . . . . .               

Onaylayan

Müdür/Kurucu : . . . . . . .    . . . . . . . . .     . . . . . . . . .      . . . . . . . . .                . . . . . . . .

Sayfa 2


 

MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

 

                                                                                                                       . . ./. . /199

 

SAYI :

 

 

Yukarıda durumu belirtilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .’in Özel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . çalışma izni düzenlenmesi için gereğini arz ederim.

                                                                                                                      

 

                                         Müdür                                     Kurucu

 

 

 (Müdür yardımcısı, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin tekliflerini genel müdür ile kurum müdürü, müdür ve genel müdür tekliflerini ise kurucu imzalayacaktır.)

 

  

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA

(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)

 

T.C......... İli.............

Millî Eğitim Müdürlüğü

 

 

Sayı :

Konu :

 

 

İlimiz.....................................................................................................................              teklif edilen ............................................................................................................................... ....................... ait evrak ektedir.

         Çalışma İzninin düzenlenmesini emirlerinize arz ederim.

                                                                        .............................................................

 

 

EKLER:1-Tasdikli öğrenim belgesi örneği

         2-Sözleşme

         3-Savcılık Yazısı

         4-İl Emniyet Md. yazısının tasdikli örneği

         5- (Değişik ibare:RG-3/4/2012-28253)  T.C. kimlik numarası beyanı

          6- (Değişik:RG-19/06/2007-26557) Görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,

         7- (Mülga ibare:RG-3/4/2012-28253)  (…)

         8-Hizmet Çizelgesi

         9-Mecburi Hizmet ödeme belgesi

         10-Serbest meslek iştigal belgesi

         11-İkamet tezkeresinin tasdikli örneği (Yabancı uyruklu için)

         12-Pasaportundaki çalışma vizesinin tasdikli örneği (Yabancı uyruklular için)

Sayfa 3


EK: 5

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV ALAN ÖĞRETİM

ELEMANLARINA MAHSUS İŞ SÖZLEŞMESİ

 

1-İş Veren Kurumun

 a) Adı                                              :

 b) Adresi                                          :

 c) Kurucu veya tescilli

 temsilcisinin adı ve soyadı               :

 

2-Görev Alan Elemanın

 a) Adı ve Soyadı                              :

 b) Ev Adresi                                    :

 c) Görevinin Çeşidi                          :

          (Bu kısma öğretmenin “asıl görevli aylık ücretli öğretmen” veya

 “ders ücretli öğretmen” mi olduğu yazılacaktır.)

 d) Varsa yöneticilik görevinin adı:

 (Müdür, müdür yardımcısı)

 (Ders ücretli öğretmenlere yöneticilik görevi verilmez.)

 e) Okutacağı derslerin adı :

 f) Haftalık ders saati sayısı               :Aylık ücret karşılığı (. . . . . . . . . .)

                                                         Ders ücreti karşılığı (. . . . . . . . . .)

                                                         Toplam  (. . . . . . . . . .)

 g) Asıl görevli aylık ücretli ise         :

 Aylık ücret miktarı                          : Brüt (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

 Bir ders saati ücreti                          : Brüt (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

 Yöneticilik aylık ücreti                    : Brüt (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

 h) Ders ücretli ise;

 Bir ders saati ücreti                          : Brüt (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

 k) İş güçlüğü zammı                         : Brüt (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

 l) Sosyal yardım kapsamındaki

 ek ödemeler                                     : Net (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

 

3-Süre :

          a) Sözleşmenin (görevin) başlama tarihi :

          b) Sözleşmenin bitim tarihi                      :

          c) Sözleşmenin tanzim tarihi                    :

 (Sözleşmenin tanzim tarihi başlama tarihinden sonraki bir tarih olamaz)

 

4-Terfi süresi ve zam Nisbeti :

 (Taraflarca serbest olarak karşılıklı rızaya müsteniden tespit olunur)

 

 a) Terfi süresi   : (...........